Regulamin kursów online

Dzień dobry!

Poniżej znajdziecie regulamin określający zasady sprzedaży kursów online.
Jeżeli masz pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres kontakt@rpcare.pl

1. Definicje

Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
1.2. Kurs lub Kursy "RP CARE" – kurs o charakterze informacyjnym, poradnikowym organizowany online za pośrednictwem Serwisu, zwany również „Kursem” lub „Kursami”,
1.3. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem: https://rpcare.pl/
1.4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która nabywa Kurs lub Kursy „RP CARE.” w ramach Serwisu, w szczególności Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta (osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej),
1.5. Sprzedawca – Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271,
1.6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych.
1.7. Treść Cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
1.8. Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych tj. Kursów „RP CARE”. Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronie Serwisu.
2.2. Kursy "RP CARE" o tematyce fizjoterapeutycznej zostały stworzone w celach informacyjnych, poradnikowych i nie zastępują wizyty u lekarza (informacje przedstawione w Kursach nie stanowią porad medycznych). Wszystkie wątpliwości Kupujący powinien konsultować z lekarzem prowadzącym.
2.3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
2.4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Treści Cyfrowe były zgodne z najwyższymi standardami. W tym celu dba o ich jakość, kompletność, właściwy i konkretny opis oferty oraz zapewnia ich aktualizację, jeśli jest to konieczne i wymagane przepisami prawa czy rozwijającą się technologią, albo chce poprawić ich jakość.
2.5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie urządzenia oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie stron WWW (standardowy, aktualny system operacyjny oraz standardowa, aktualna przeglądarka internetowa), a także posiadanie aktywnego adresu e- mail. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, itp.
2.6. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
2.7. Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
2.8. W przypadku Treści Cyfrowych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych; a w przypadku świadczenia Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
2.9. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
a) Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
b) do umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2.10. Wszystkie ceny produktów – Kursów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonowanie

3.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem z Serwisu. Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie. Złożenie zamówienia w Serwisie prowadzi do zawarcia pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Złożenie zamówienia możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania konta w Serwisie.
3.2. Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
3.3. Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu są odpłatne.
3.4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
3.5. Sprzedawca może prowadzić prace techniczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

4. Podstawowe zasady korzystanie z Treści Cyfrowych w ramach kursów "RP Care"

4.1. Każdy Kupujący, korzystając z Treści Cyfrowych w ramach Kursów „RP CARE” zobowiązany jest w szczególności do:
a) niepodejmowania działań takich jak utrwalanie treści i przebiegu Kursu lub Kursów,
b) nieudostępniania loginu i hasła do swojego konta w Serwisie innym użytkownikom lub osobom trzecim,
c) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku,
e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.2. Wszelkie Treści Cyfrowe, w tym materiały udostępniane za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.3. Kupujący w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania w ramach Serwisu i Kursów. Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością określoną w obowiązujących przepisach.
4.4. W przypadku naruszenia zasad opisanych w niniejszym § 3 powyżej Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z Kupującym bez dodatkowego wezwania i/lub uniemożliwienia Kupującemu korzystania z Kursu lub Kursów.
4.5. Wszelkie opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy.

5. Złożenie zamówienia i realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

5.1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam i płacę", a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
5.2. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
5.4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.
5.5. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą Umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Kupujący dostanie potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e- mail.
5.6. Kupujący może odtwarzać Treści Cyfrowe, materiały dostępne w ramach Kursu lub Kursów nieograniczoną liczbę razy przez ograniczony czas podany w Serwisie przy każdym produkcie - Kursie (tj. 1 rok lub 2 lata od daty zakupu w zależności od wybranego Kursu).

5.7. Kupujący uzyskuje dostęp do Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika w Serwisie tj. na specjalnej platformie kursowej, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
5.8. Opłata za zakupiony Kurs pobierana jest jednorazowo.
5.9. Ceny wszystkich Kursów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5.10. W przypadku, gdy Kupujący poda nieprawidłowy e-mail, wpisze go błędnie albo nie zapewni warunków do prawidłowego dostarczenia wiadomości e-mail zgodnie z Regulaminem, ponosi odpowiedzialność za brak dostarczenia zamówienia Treści Cyfrowej.
5.11. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Treści Cyfrowe niezwłocznie po zawarciu Umowy.
5.12. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej zostały udostępnione Kupującemu.
5.13. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

6. Reklamacje i pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

6.1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu i korzystania z Treści Cyfrowych.
6.2. Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności w przypadku, gdy:
a) zakupiona Treść Cyfrowa okaże się uszkodzona lub nie jest możliwe jej uruchomienie,
b) w ciągu 24 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności za treść cyfrową, nie zostanie udostępniona Kupującemu możliwość jej uruchomienia.
6.3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a) pocztą elektroniczną na adres kontakt@rpcare.pl lub
b) pisemnie na adres: Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa.
6.4. Treść reklamacji powinna zawierać oznaczenie Kupującego składającego reklamację oraz zastrzeżenia związane z realizacją Kursu.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę. Kupujący wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną lub pisemnie (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Kupującego).
6.6. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
6.7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
6.8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
6.9. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

7. Odstąpienie od Umowy

7.1. Poniższe zasady dotyczą umów zakupu Treści Cyfrowych zawartych z Kupującym będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7.2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

8. Dane osobowe

8.1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

8.2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
8.3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
9.2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2023 r.
9.3. Sprzedawca może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Sprzedawcy. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
9.4. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed wejściem danej zmiany w życie.

Stworzony przez